Skip to content

递归算法

递归算法

思考

一个正整数的阶乘(n!=1×2×3×...×(n-1)×n)是所有小于及等于该数的正整数的积,并且0的阶乘为1。如果要用循环实现一个阶乘,应该如何实现?

def factorial_iterative(n):
  result = 1
  for i in range(1, n + 1):
    result *= i
  return result

但使用循环实现的问题在于,代码和数学公式并没有一个清晰的对应关系。那是否有看起来过程更清晰的表达方式?

def factorial_recursive(n):
  if n == 0 or n == 1:
    return 1
  else:
    return n * factorial_recursive(n - 1)

什么情况可以使用递归 ?

有非常多的算法和数据结构可以用到递归算法:

 • 数学公式:求阶乘、斐波那契数列。
 • 二分查找。
 • 快速排序。
 • 二叉树的遍历。

什么是递归算法

 1. 递归算法是一种在问题求解过程中调用自身的算法。(自己调用自己)
 2. 递归算法使用条件: 1. 一个问题可以拆分成子问题。 1. 这些问题求解思路相同,数据规模不同。 1. 拥有明确的终止条件
 3. 递归算法通常包含两个主要组成部分: - 基线条件。 - 递归条件。

递归算法的实现

在实现递归算法的过程中,需要先明确需求对应的基线条件和递归条件是什么。

 • 递归条件是指算法在处理问题时,通过调用自身来解决规模较小的子问题。递归情况下,问题的规模逐渐减小,直到达到基本情况。
 • 基线条件是指能够直接解决的最小子问题。当算法达到基本情况时,不再进行递归调用,而是返回结果或执行其他操作。

实现一个倒计时的函数

倒计时函数的业务逻辑非常简单,传入一个参数,并且打印每个倒数的数字,直到0为止。如果用递归的思路实现:

 1. 确定递归条件: 比如倒计时如果分解问题,代表每次调用方法的时候,参数都要-1。即可实现数字递减的过程。
# 死循环的递归
def countdown(i):
  print(i)
  # 递归条件
  countdown(i-1)

注意: 以上的代码是不正确的,因为会无限死循环,所以需要制定一个中止条件,也就是基线条件。

 1. 确定基线条件:倒计时函数结束条件为,当倒数的数字为0,或小于0的时候自然就结束了。
def countdown(i)
  print(i)
  if i<= 0:
    # 基线条件
    return
  else:
    # 递归条件
    countdown(i-1)

所有的递归算法在编写的时候,都可以按照这个思路进行实现。

分而治之(D&C)

在了解到递归的基本思路之后,就可以探索一种著名的递归式问题解决方案——分而治之。

什么是分而治之(D&C)

简单来说,分而治之解决问题的过程包括两个步骤:

 1. 找出基线条件。
 2. 不断将问题分解,直到符合基线条件。

案例

需求说明:

 1. 编写一个递归函数来计算列表包含的元素数。
 2. 通过递归找到列表中最大的数字。
 3. 通过递归的方式实现二分查找算法。

如果用递归实现,思路是什么呢?

 1. 找出基线条件:数组为一个空数组,或只有一个元素。
 2. 不断将问题分解,直到符合基线条件:将数组不停地减小,直到符合基线条件为止。
源码实现(Python)
# 1. 编写一个递归函数来计算列表包含的元素数。
def count_item(data_list, count):
  if data_list == []:
    return count
  data_list.pop(0)
  count += 1
  # 递归条件
  return count_item(data_list, count)def test_count_item():
  assert count_item([1,2,3,4,5], 0) == 5
# 1. 通过递归找到列表中最大的数字。
def find_max_number(data_list, max_data):
  # 基线条件
  if data_list == []:
    return max_data
  delete_item = data_list.pop(0)
  if max_data < delete_item:
    max_data = delete_item
  # 递归条件
  return find_max_number(data_list, max_data)

def test_find_max_number():
  data_list = [1,2,3,4,5]
  assert find_max_number(data_list, data_list[0]) == 5
# 1. 通过递归的方式实现二分查找算法。
def binary_search(data_list, low, high, target):
  # 基线条件:函数不再调用自己。
  if low>high:
    return -1
  # 基线条件:获取到中间元素,停止递归,返回中间值索引
  mid = (low+high)//2
  if data_list[mid] == target:
    return mid
  # 递归条件:目标值> 中间值
  if target> data_list[mid]:
    low = mid +1
  # 递归条件:目标值< 中间值
  else:
    high= mid -1
  return binary_search(data_list, low, high, target)

def test_binary_search():
  assert binary_search([1,2,3,4,5,6,7,8], 5) == 4
  assert binary_search([1,2,3,4,5], 1) == 0
  assert binary_search([1,2,3,4,5], 9) == -1
源码实现(Java)
public class Recursion {
//  通过递归找到列表中最大的数字。
  public int getSum(int [] nums, int sum, int currentIndex){
    if (currentIndex==nums.length){
      return sum;
    }
    sum += nums[currentIndex];
    currentIndex += 1;
    return getSum(nums, sum, currentIndex);
  }
//  通过递归找到列表中最大的数字。
  public int getMax(int [] nums, int maxData, int currentIndex){
    if (currentIndex==nums.length){
      return maxData;
    }
    if (nums[currentIndex] > maxData){
      maxData = nums[currentIndex];
    }
    currentIndex += 1;
    return getMax(nums, maxData, currentIndex);
  }
  // 递归版本的二分查找
  public int recurisonBinarySearch(int [] nums, int target ,int minIndex , int maxIndex, int mid){
    mid = (minIndex+maxIndex)/2;
    if (nums[mid] == target){
      return mid;
    }
    if (minIndex>maxIndex){
      return -1;
    }
    if (nums[mid]>target) {
      maxIndex = mid - 1;
    }else {
      minIndex = mid + 1;
    }
    return recurisonBinarySearch(nums, target, minIndex, maxIndex, mid);
  }
}
// 测试用例
class RecursionTest {
  static Recursion recursion;
  @BeforeAll
  static void setupClass(){
    recursion = new Recursion();
  }

  @Test
  void getSum() {
    int [] xx = {1,2,3,4,5};
    int [] xx2 = {1,2,3,4,5,6,7};
    assertEquals(recursion.getSum(xx, 0, 0) , 15);
    assertEquals(recursion.getSum(xx2, 0, 0) , 28);
  }

  @Test
  void getMax() {
    int [] xx = {1,2,3,4,5};
    int [] xx2 = {1,2,3,4,5,6,7};
    assertEquals(recursion.getMax(xx, xx[0], 0) , 5);
    assertEquals(recursion.getMax(xx2, xx2[0], 0) , 7);
  }

  @Test
  void recurisonBinarySearch() {

    int[] arr = {11, 22, 33, 44, 55, 66, 77};
    int[] arr2 = {11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88};
    assert recursion.recurisonBinarySearch(arr, 33, 0, arr.length - 1, 0) == 2;
    // 不存在的场景
    assert recursion.recurisonBinarySearch(arr, 99, 0, arr.length- 1, 0) == -1;
    // 边界值
    assert recursion.recurisonBinarySearch(arr, 11, 0, arr.length- 1, 0) == 0;
    assert recursion.recurisonBinarySearch(arr, 77, 0, arr.length- 1, 0) == 6;
    assert recursion.recurisonBinarySearch(arr2, 88, 0, arr2.length- 1, 0) == 7;
  }
}